……………………………………………………………………………….. Thgpt12698 – Hoạt động – HuyThaoArowana Forum